Mes norėtume išgirsti apie jūsų patirtį
×
Paspauskite puslapio dalyje, kurioje norite pateikti grįžtamąjį ryšį
×
Atsiliepimai leidžia pranešti apie problemas, susijusias su mūsų svetaine. Mes taip pat raginame pateikti bendras pastabas ir idėjas.
Prašome įvertinti savo patirtį šiame konkrečiame punkte
Pasirinkite temą
Koks Jūsų pasiūlymas?
×
Jūsų Filtras×

Duomenų apsaugos ir privatumo politika

Duomenų apsaugos DUK

Kai Jūs – UAB „Dubingiai“ e-parduotuvės Pirkėjas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „Jūs“, „Pirkėjas – perkate mūsų prekes e-parduotuvėje ar/ir pateikiate mums užklausas dėl prekių ar/ir paslaugų įsigijimo (toliau -“mes“ arba „Pardavėjas“ – tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų Asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Šį UAB „Dubingiai“ veikloje taikomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų ir taisyklių aprašą trumpiau vadinsime „Duomenų apsaugos ir privatumo politika“ ir ja siekiame informuoti apie UAB „Dubingiai“ taikomas priemones ir principus, užtikrinant Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi UAB „Dubingiai“, kokios teisės ir pareigos yra numatytos Pirkėjui ir Pardavėjui. 

UAB „Dubingiai“ internetinėje svetainėje yra pateikta aktuali „Duomenų apsaugos ir privatumo politikos“ redakcija. Kiekvienu atveju atnaujinus „Duomenų apsaugos ir privatumo politiką“ e-parduotuvės dubingiai.lt Pirkėjai bus informuojami, Pardavėjo pasirinktu būdu.
UAB „Dubingiai“ Pirkėjai su pateikta „Duomenų apsaugos ir privatumo politika“ susipažįsta www.dubingiai.lt pildant registracijos formą, pateikiant užklausas dėl galimų nuolaidų, prekių fotonuotraukų ir/ar pateikiant prekių užsakymą e-parduotuvėjė www.dubingiai.lt ir/ar kitais www.dubingiai.lt pateiktais atvejais.

1. Pagrindinės „Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje“ naudojamos sąvokos
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojantis atitinkamais duomenimis;
Pirkėjas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka prekes e-parduotuvėje, kaip registruotas ir/ar neregistruotas vartotojas, susipažinęs su šia „Duomenų apsaugos ir privatumo politika“ ir/ar asmuo davęs sutikimą rinkti, kaupti, tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Taip pat UAB“Dubingiai“ Pirkėju laikomas asmuo, kuris el. paštu pateikė užklausimą dėl UAB „Dubingiai“ teikiamų paslaugų, kuriame nurodė savo asmens duomenis.
Tvarkymas – tai bet kokia operacija atliekama su Asmens duomenimis (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, duomenų perdavimą, sunaikinimą ir kt.).
Prisijungimo duomenys –prisijungimo duomenimis yra laikomas Pirkėjo registracijos metu pateiktas el. pašto adresas, kuris yra žinomas tik Pardavėjui ir Pirkėjo susikurtas slaptažodis, kuris yra žinomas tik Pirkėjui.
Registracijos duomenys - registracijos duomenimis laikytini duomenys, kurie yra pateikiami registracijos dubingiai.lt metu t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, kuris yra naudojamas, kaip prisijungimo duomenys, mietas, kurio nurodyti nėra privaloma.
Prekių pristatymo duomenys – prekių pristatymo duomenimis laikytini duomenys pateikti prekės įsigijimą patvirtinančiame dokumente (prekės kaina, prekės pavadinimas, Pirkėjui pritaikytos nuolaidos dydis ir t.t.) ir www.dubingiai.lt pateiktoje prekės pristatymo duomenų formoje (vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, kontaktinis telefonas). Skiltyje pastabos pateikti trečiųjų asmenų asmens duomenys tvarkomi šioje politikoje numatytais tikslais ir pagrindais. Pardavėjas neatsakingas už pateiktų trečiųjų asmenų duomenų teisingumą.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai ir pagrindai
Tvarkydami Jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų bei rekomendacijų.
Tvarkydami mums patikėtus asmens duomenis vadovaujamės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principais.
Tvarkydami mums patikėtus Pirkėjų asmens duomenis vadovaujamės šiais asmens duomenų tvarkymo pagrindais:
• Sudarytos sutarties pagrindu.
• Vykdydami teisinę prievolę.
• Turėdami Pirkėjo sutikimą.
• Saugodami viešąjį interesą
• ir veikdami kitais teisėtais interesais.

3. Kokius Pirkėjų asmens duomenis renka ir tvarko UAB „Dubingiai“?

Duomenų pavadinimas ir kaip naudojami šie duomenys Tikslas, pagrindas rinkti ir tvarkyti asmens duomenis
Kontaktiniai duomenys: Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas Tai būtina, kad galėtume įvykdyti visus savo sutartinius įsipareigojimus. Nepateikus kontaktinių duomenų būtų neįmanoma įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti Jūsų užsakytų prekių į namus. Kiti kontaktiniai duomenys naudojami susisiekti su Jumis, kad galėtume patogiu laiku Jums pristatyti prekes ir informuoti apie užsakymo eigą.
Kontaktiniai duomenys saugomi 10 metų nuo sandorio įvykdymo dienos
El. pašto adresas Jūsų pateiktas el. pašto adresas naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Naudodami Jūsų el. pašto adresą informuosime apie naujus produktus, paslaugas ir vykdomas akcijas mūsų prekybos tinkle ir e – parduotuvėje. Jūsų el.pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame tik turėdami Jūsų sutikimą ar/ir turėdami teisėtą interesą (BDAR (47)).
 Jūsų pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi 10 metų ir/ar iki Jūs atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis.
Duomenys iš kitų kanalų facebook, gmail platformos ir kt. Duomenys gaunami iš socialinių tinklų, platformų ir kt., duomenimis naudojamasi tik bendravimui tokia platformoje ar/ir socialiniame tinkle, kur duomenys buvo pateikti.
Gautų duomenų iš socialinių tinklų, platformų ir kt. UAB „Dubingiai“ nesaugo.
Duomenys pateikti apmokant už prekes bankiniu pavedimu ir/ar elektroninės bankininkystės pagalba.
Mums yra žinoma Jūsų banko sąskaitos numeris, vardas, pavardė, apmokamo dokumento numeris. Apmokant už prekes kito žmogaus vardu, mokėjimo paskirtyje nurodo asmens duomenis. 
Apmokant už prekes bankiniu pavedimu ar naudojantis elektronine bankininkyste Jūs mums pateikiate atsiskaitomosios sąskaitos numerį, vardą, pavardę, dokumento numerį, kurį apmokate. šiuos duomenis naudojame savo buhalterinės apskaitos sistemoje, atliktiems mokėjimams apskaityti.
Pirkėjo pateiktus trečiųjų asmenų duomenis UAB „Dubingiai“ tvarko ir saugo turėdami teisinį pagrindą, apskaityti pateikiamus duomenis ir įgyvendinti Jūsų apmokėtą užsakymą.
Jūsų pateiktus asmens duomenis saugome 10 metų, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo, 2011-03-09 Nr. V-100
Registracijos dubingiai.lt duomenys ir paskyra Registracijos duomenys ir registracijos dubingiai.lt paskyra saugoma turint tikslą, kad Jūs galėtumėte kuo patogiau naudotis e-parduotuve dubingiai.lt
Jūsų registracijos duomenys ir paskyra saugomi 10 metų.
Sutikimai tvarkyti asmens duomenis Jūsų asmens duomenis saugome tik turėdami išankstinį Jūsų sutikimą, kurio formą galite užpildyti mūsų interjero salonuose ar/ir dubingiai.lt svetainėje
Jūsų sutikimus tvarkyti asmens duomenis saugome 1 metus vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo, 2011-03-09 Nr. V-100
Prekių įsigijimas naudojantis lizingo bendrovės teikiamomis paslaugomis Jums įsigyjant prekes, naudojantis lizingo bendrovės paslaugomis Jūs mums pateikiate savo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento numerį, jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, informaciją apie Jūsų darbinę padėtį, per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkį, elektroninio pašto adresą, jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą, telefono numerį.
Dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės įmokos vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo, 2011-03-09 Nr. V-100
Susirašinėjimų bei pokalbių su Jumis istoriją (el.paštu). Renkame  tam, kad atsakytume į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu, bei nustatytume Jūsų asmenybę, kai negalime patikrinti Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento.
Pateikti asmens duomenys tvarkomi užklausos apdorojimo tikslu ir sunaikinami po užklausos apdorojimo bendrovėje nustatyta tvarka.
Jei paskambinote UAB „Dubingiai“ ne darbo metu ir sutikote (paspausdami 1) atsakymą gauti UAB „Dubingiai“ darbo metu. Šiuo sutikimu pateikiate mums savo telefono numerį. Pateiktą telefono numerį naudosime tik susiekimui su Jumis, kad galėtume pateikti atsakymus į Jums aktualius klausimus.
Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis (vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris), kuriuos kaupsime ir saugosime 14 d. 
Užpildžius registracijos formą  registracija.dubingiai.lt Esant būtinybei atlikti epidemiologinį tyrimą ir įgyvendinti COVID-19 plitimo prevenciją ar pateikti išsamesnę informaciją apie Jus dominančias prekes. Duomenys ilgiau nei 14 d. saugomi tik tokiu atveju jei Jūs su bendrove sudarote pirkimo – pardavimo sutartį. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, pateikti asmens duomenys bus saugomi šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. 


4. Kodėl UAB „Dubingiai“ renka Jūsų duomenis?
Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume tinkamai įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus, pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu, Jums pageidaujant suteikti savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat vykdyti prisiimtus garantinius įsipareigojimus. 

Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:
• Rašytinės, nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimui
• tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir produktų akcijas, nuolaidas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
• Pirkėjų aptarnavimui, informacijos teikimui;
• buhalterinei apskaitai;
• Pirkėjo skolos valdymui ir išieškojimui;
• UAB „Dubingiai“ vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui;
• statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
• UAB „Dubingiai“ vidinių darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;
• Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
• kitiems tikslams, kuriais UAB „Dubingiai“ turi teisę ir pareigą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Dubingiai“ ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis UAB „Dubingiai“ įpareigoja atitinkami teisės aktams.

5. Kaip UAB „Dubingiai“ renka Jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenis renkame šiais būdais:
• Jums asmeniškai pateikus informaciją UAB „Dubingiai“ interjero salonuose, pateikiant užklausą darbuotojams el. paštu ir e-parduotuvėje užpildžius prisijungimo formą ir/ar naujienlaiškio prenumeratą ar/ir užsisakius informaciją apie būsimas ir/ar galiojančias,  prekių akcijas, nuolaidas. Užpildžius „Gauti daugiau nuotraukų“ lentelę.                                
• Automatiškai, kai naudojatės dubingiai.lt svetaine tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas. Apie naudojamus papildomus slapukus UAB „Dubingiai“ kiekvienu atveju prisijungus, pateikia informacinį pranešimą www.dubingiai.lt.
Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą skelbiame svetainėje dubingiai.lt „Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje“.
• Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, arba tai numato teisės aktai pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.).

6. Kaip UAB „Dubingiai“ užtikrina tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?
Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar Pirkėjo kreipimosi į UAB „Dubingiai“ formos, surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose.
Taip pat UAB „Dubingiai“ veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:
• duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
•duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
• renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių sudaryta sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
• duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
• duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti.

7. Kaip ilgai UAB „Dubingiai“ saugo Jūsų duomenis?
Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Pirkėjams teikiamų Paslaugų ir su jais sudarytų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

8. Kam UAB „Dubingiai“ gali perduoti Jūsų duomenis?
Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti UAB „Dubingiai“ Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:
• kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);
• duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis UAB „Dubingiai“ vardu, interesais ir užsakymu (pvz., teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams ir pan.)
Pažymime, kad UAB „Dubingiai“ duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus UAB „Dubingiai“ nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš UAB „Dubingiai“ gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp UAB „Dubingiai“ ir trečiųjų asmenų dėl duomenų tvarkymo.
Duomenų tvarkytojai, kuriems UAB „Dubingiai“ perduoda Jūsų asmens duomenis ar sudaro prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

9. Kokios UAB „Dubingiai“ Pirkėjų turimos teisės?
Kiekvienas UAB „Dubingiai“ Pirkėjas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis:
• susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl UAB „Dubingiai“ tvarkomų duomenų;
• gauti informaciją apie UAB „Dubingiai“ tvarkomus jo asmens duomenis ir turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
• gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
• reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
• reikalauti ištrinti savo kaip kaip UAB „Dubingiai“ Pirkėjo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Pirkėjo sutikimo pagrindu, jei Pirkėjas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Pirkėjo Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba UAB „Dubingiai“turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;
• reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį UAB „Dubingiai“ turi pareigą ištaisyti netikslius duomenis ar išanalizuoti, ar yra teisinė galimybė ištrinti Pirkėjo Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo Asmens duomenys siekiant teisėtų UAB „Dubingiai“ arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
• nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Pirkėjui.. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Pirkėjui sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Pirkėjas yra tam davęs aiškų sutikimą;
• atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas prekių pardavimui ar paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, UAB „Dubingiai“ nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.

10. Kaip Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?
Kiekvienas Pirkėjas savo teises gali įgyvendinti teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip galite su mumis susisiekti?“. Pirkėjams ar kitiems suinteresuotiems asmenims fiziniams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Pirkėjas, teikiantis prašymą susipažinti su UAB „Dubingiai“ tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą. UAB „Dubingiai“ pateiktus Pirkėjų prašymus atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsakymas teikiamas net ir esant neigiamam atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Jei Pirkėjas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas paprašo ją pateikti kitaip.
Pirkėjo gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Jeigu Pirkėjas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Pirkėjas nesutinka su UAB „Dubingiai“ sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Pirkėjas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt).

11. Informacija susisiekimui
Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų arba pastebėjimų dėl UAB „Dubingiai“ „Duomenų apsaugos ir privatumo politikos“ arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais: tel. 8-37 312 751 , el.p. duomenu.apsauga@dubingiai.lt arba užsukti į UAB „Dubingiai“ administraciją Savanorių pr. 366, Kaunas.