×
Jūsų Filtras×

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „DUBINGIAI” (įmonės kodas 133194663) internetinės svetainės www.dubingiai.lt (toliau – DUBINGIAI) ir DUBINGIAI kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis DUBINGIAI svetaine.
1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).
1.3. Su šiuo DUBINGIAI dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu internetinėje svetainėje www.dubingiai.lt.
1.4. DUBINGIAI yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas – P6099, įregistravimo data – 2014-07-14.
1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, UAB „DUBINGIAI“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
1.6. Naudodamiesi internetine svetaine sutinkate, kad DUBINGIAI Jūsų asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.
1.7. DUBINGIAI vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
1.7.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.7.3.1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, žaidimuose (viktorinose), pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis);
1.7.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
1.7.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia DUBINGIAI arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.
1.7.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
1.7.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.7.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
1.7.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. DUBINGIAI gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
2.1.1.išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.2. išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;
2.1.3. elektroninės prekybos tikslu;
2.1.4. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais.
2.2. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:
2.2.1. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, duomenys, patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų (žaidimo, viktorinos, konkurso) sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (pvz., prekės pirkimą patvirtinančio kvito data, numeris ir pan.), kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime, konkurse, viktorinoje. Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis gavimo momento, reklaminių akcijų vykdymo –  1 metus po reklaminės akcijos rezultatų paskelbimo;
2.2.2. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, duomenys apie užsakytas prekes (užsakymo data, prekės, kaina, kiekis, suteikta nuolaida). Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros momento.
Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami DUBINGIAI įgalioto darbuotojo.
2.3. Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenis DUBINGIAI turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu DUBINGIAI yra gavęs skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu DUBINGIAI yra pastebėjęs Jūsų padarytus Privatumo politikos ir/ar DUBINGIAI svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
2.4. DUBINGIAI kaupia ir naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad gautumėte Jūsų prašomą naujienlaiškį, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu).
2.5. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų Asmens duomenis DUBINGIAI įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
2.6. DUBINGIAI gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.7. Internetine svetaine www.dubingiai.lt Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. DUBINGIAI neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

3. Informacijos gavimo būdai
3.1. DUBINGIAI gali naudoti informaciją, kurią gauna Jums naudojantis DUBINGIAI svetaine šiais būdais:
3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas jūsų serverio žurnalo failuose, kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės.
IP adresus DUBINGIAI naudoja tokiais tikslais, kaip DUBINGIAI svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir DUBINGIAI svetainės administravimas. DUBINGIAI juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami asmeninę informaciją. DUBINGIAI prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo failus ir susijusią informaciją DUBINGIAI laiko neasmenine informacija, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.
3.1.2. Jūsų naršyklė: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC), operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija.

4. Slapukų failai
4.1. Internetinė svetainė www.dubingiai.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti DUBINGIAI svetainės turinį Jūsų poreikiams ir patogumui.
4.2. Siekiant užtikrinti tinkamą portalo www.dubingiai.lt paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Terminą „slapukai“ DUBINGIAI naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „Clear GIF“), kurias apima ES direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia DUBINGIAI galimybę geriau pritaikyti portalą DUBINGIAI naudotojams. Slapukų failai leidžia pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.
4.3. DUBINGIAI internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai:
4.3.1. _ga (google analytics): atpažinti vartotojus (2 metai);
4.3.2. _gat (google analytics): skaičiuoja užklausų kiekį (10 minučių);
4.4. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą pakeisdamas apsaugos lygį – iki visiško slapukų blokavimo.

5. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas
5.1. Internetinėje svetainėje www.dubingiai.lt naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).
5.2. Kai naudodamiesi DUBINGIAI tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose DUBINGIAI tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per DUBINGIAI tinklavietę, prieš apsilankydami DUBINGIAI tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.
5.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties DUBINGIAI neįtakoja, todėl teikia Jums DUBINGIAI žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

6. Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslams
6.1. DUBINGIAI taip pat teikia šias paslaugas:
6.1.1. siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / prekių reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;
6.1.2. registruoja kaip nuolatinį klientą.
6.2. Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų toliau panaudoti bendriems „reklamos ir rinkodaros tikslams“ (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus DUBINGIAI tinklalapio puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiems tikslams.
6.3. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada DUBINGIAI Jums siųs įvairią DUBINGIAI įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus. Tam DUBINGIAI pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos DUBINGIAI nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei DUBINGIAI nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per App mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote DUBINGIAI savo (mobiliojo) telefono numerį.
6.4. Jei Jūs sutinkate su DUBINGIAI taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis, tai suteikite DUBINGIAI galimybę, siųsti Jums paštu DUBINGIAI interneto svetainėje siūlomų paslaugų reklamą. Be to, panaudodami Jūsų duomenis, DUBINGIAI gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, DUBINGIAI manymu, galėtų Jus itin sudominti.
6.5. Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami bendriems „reklamos ir rinkodaros tikslams“, DUBINGIAI gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.
6.6. Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu DUBINGIAI Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti DUBINGIAI darbą.

7. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
7.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti DUBINGIAI duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. DUBINGIAI turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.2. Siekdami gerinti DUBINGIAI produktų pasiūlą, DUBINGIAI personifikuotai įvertina, kuriomis DUBINGIAI nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl DUBINGIAI gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms DUBINGIAI grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums. DUBINGIAI iš tokių savo paslaugų teikėjų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal DUBINGIAI duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
7.3. DUBINGIAI garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. Tačiau DUBINGIAI pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to DUBINGIAI pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė
8.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
8.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. DUBINGIAI nėra atsakingas už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.
8.3. Jūs suteikiate teisę DUBINGIAI rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose DUBINGIAI dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą DUBINGIAI rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti profilį.
8.4. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. DUBINGIAI iš Jūsų gavusi tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad DUBINGIAI turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
8.5. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių apie tai pranešant DUBINGIAI. Jei to norite, DUBINGIAI prašo parašyti adresu Savanorių pr. 366, LT-49362 Kaunas, arba elektroniniu paštu info@dubingiai.lt. Naujienlaiškių taip pat galite atsisakyti paspaudę aktyvią nuorodą „čia“ kiekviename siųstame laiške. SMS siuntimo galite atsisakyti paskambinus numeriu   +37037312751.

9. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
9.1. Pateikę DUBINGIAI asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:
9.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
9.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
9.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
9.1.4. susipažinti su DUBINGIAI tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.
9.2. DUBINGIAI, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.
9.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į DUBINGIAI elektroniniu pašto adresu info@dubingiai.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
9.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su DUBINGIAI pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info@dubingiai.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

10. Privatumo politikos keitimas
10.1. DUBINGIAI turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje svetainėje www.dubingiai.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti DUBINGIAI svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite paslaugas, prekes per DUBINGIAI internetinę svetainę.
10.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@dubingiai.lt, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės svetainės www.dubingiai.lt paslaugomis.
10.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.dubingiai.lt sistemoje.